OrdaFM – ?здік ?уендер ордасы!

-- #OrdaFM --

БІЗ ТУРАЛЫ

Orda FM – аз ?ана уа?ытта ?зіні? ты?дарманын тауып ?лгерген е? ?здік Елордалы? радиотол?ын!

– Б?гінгі та?да ORDA FM ?уе-тол?ыны Астана ?аласында?ы радиотол?ындар арасында?ы ?здік ?штікте орын ал?ан радио.

– ORDA FM – б?л а?паратты тез ?рі д?л жеткізетін тол?ын болып саналады. Бізді? радио ?зіні? ты?дарманына етене жа?ын.

- ORDA FM-де тек е? ?здік ба?дарламалар, ?йгілі радиож?ргізушілер, ?ызы?ты ойындар мен ба?алы сыйлы?тар.

– ORDA FM – «?аламны? ?мірі» ?ранымен ж?мыс істеп, ?мір с?ріп жат?ан ?аза?стан Астанасыны? бас ?алалы? радиостанциясы.

- ORDA FM - ?з ты?даушыларыны? Астана мен ?ала сыртында болып жат?ан м?дени, спортты? ж?не іскерлік о?и?алардан хабардар болуына ?мтылады.

- ORDA FM радиосы ты?даушыларды? сан т?рін ?амтиды. Белсенді, іздемпаз, жан-жа?ты ашы? адамдар?а арнал?ан белгілі шоумендер Азамат пен Антонны? «Лига Джентльменов» жобасы. «Алле FM» ба?дарламасында жылы лебіздерді білдіріп ?ана ?оймай, с?йікті ?ндері?ізге тапсырыс  беруге болады. Радиостанция Майра Т?лепберген мен Жас?лан Ж?рсін?лыны? жаны?ды жадыратар ?уендер мен ?ызы?ты ойындар?а толы, б?рыннан да ты?дарман жа?сы к?ретін «Кешкі TIME» ба?дарламасыны? жа?а н?с?асын ма?танышпен ?сынады! Астана мен республикада болып жат?ан жа?алы?тар ?шін ?алам мен микрофонны? ?ас шеберлерлері Марал Бай?ара мен ?лібек ?бділов жауапты. Достары?мен бірге к??іл к?теріп отыр?андарды «On Air» жобасында?ы ?уендер к??ілі?е шабыт сыйлайды.

ORDA FM форматыны? негізінде – пайдалы ?алалы? радионы? форматы. Астаналы? станцияны? к?ндізгі эфирлеріндегі ?алалы? м?ліметтер жиынты?ы, Астананы? ?мірі, т?рмыс-тіршілігі мен трендтері туралы уа?ытылы ж?не пайдалы а?парат.  

Ж?РГІЗУШІЛЕР

<strong>АНТОН ЗЫКИН</strong>

Лига Джентльменов

View Profile

АНТОН ЗЫКИН

<strong>АЗАМАТ ИМАШЕВ</strong>

Лига Джентльменов

View Profile

АЗАМАТ ИМАШЕВ

<strong>КОВАЛЬСКИ</strong>

Лига Джентльменов

View Profile

КОВАЛЬСКИ

БА?ТИЯР ?БІЛ?АЙЫР

<strong>МАЙРА Т?ЛЕПБЕРГЕН</strong>

КешкіTIME

View Profile

МАЙРА Т?ЛЕПБЕРГЕН

<strong>ЖАС?ЛАН Ж?РСІН</strong>

КешкіTIME

View Profile

ЖАС?ЛАН Ж?РСІН

ЕРЕЖЕ

«ORDA FM» ?уе тол?ынында?ы ойындар?а ?атысу туралы шарттары.

Радиоойындар?а 18 жас?а тол?ан, ORDA FM радиосында бір жылда 5 рет же?імпаз атан?андардан бас?а, кез-келген ?аза?стан Республикасыны? азаматы ?атыса алады.

 

Радиоойындар?а ?йымдастырушы ж?мыскерлері мен ?кілдеріне, сондай-а? ORDA FM ж?мыскерлері мен ?кілдеріне, осындай ж?мыскерлер мен ?кілдерді? отбасы м?шелеріне, сондай-а? радиоойынды ?йымдастыру?а ж?не/немесе ?ткізуге ?атысы бар кез келген бас?а ?йымдар?а ж?не жеке к?сіпкерлерге, сондай-а? оларды? отбасы м?шелеріне ?атысу?а тыйым салынады.

 

Радиоойындарды? шарты барлы?ына бірдей (оны? шарттары www.orda.fm не/немесе ж?ргізушілер хабар тарату барысында хабарлайды).

 

Ойын?а ?атыс?ан ?рбір ?атысушы осы шарттармен таныс екенін мойындайды. Сондай-а?, ?атысушы ?йымдастырушыны? талабымен:

-Кез-келген фото ж?не бейне т?сірілімдерге, с?хбаттар беруге келесімін береді. Б?л ретте барлы? авторлы? ж?не саба?тас ???ы?тар тек ?йымдастырушы меншігінде. Оны ?йымдастырушы ?рі ?арай ??деп, ?олдана алады. Айталмыш материалдар радионы? www.orda.fm сайтында ж?не радио серіктестіріні? сайттарында, басылымдар мен журналдарда, ?леуметтік желілерде орналастырыла алады.

 

?йымдастырушы радиоойын?а бір жылды? ішінде 5 немесе одан к?п рет же?імпаз атан?ан ты?дармандарды ?атыстырмауына толы?тай ???ылы.

 

?тыстар же?мпаз атан?ан адам?а ?ана беріледі. Ол ?шін ?атысушы?а ?тысты алар кезде ?зімен бірге ?зін ку?ландыратын ??жат ?ажет. Сыйлы?тар к?нде са?ат 15:00 ден 16:00-ге дейін ?ана беріледі. Радиоойын ?ткеннен кейін 7 к?нні? ішінде сыйлы?ты алып кету ?ажет. Бізді? мекен жайымыз: Астана ?., Желто?сан,49 ?йі / М?скеу к?ш.?иылысы.

ЖОБАЛАР

On Air ON AIR Б?л екі са?атты? радио-шоу Астаналы?тар арасында аз ?ана уа?ытта ?зіні? орнын таба алды. Ты?дармандар?а ?лемдік ж?не отанды? DJ-лерді? е? ?здік ?уендері жол тартады. Жоба тікелей эфирде ?тетіндіктен студияда ORDA FM резиденттері екі са?ат бойы музыканы ?здері ойнайды. Сондай-а?, ?ызы?ты ойындар мен ба?алы сыйлы?тар эфирде ойнатылады.   Шы?атын уа?ыты: к?нде 22:00 Ж?ргізуші: Бахтияр ?біл?айыр Резиденттер: DJ’s – Bulat, Erbol Fresh, Zhanel Muratova, CITIZEN, Arman   ewkitime «Кешкі TIME» деп аталатын ?аза? тілді, барлы?  жаста?ы аудитория?а арнал?ан, ойын-сауы? ба?дарламасыны? басты міндеті – ?р ты?дарман?а ?ажет д?ниені ?сынып, радиоойындар ар?ылы ой салу. Хабар барысында?ы ойындармен, ?лтты? д?ст?ріміз бен м?дениетімізге, тіліміз бен ?дебиетімізге ты?дарман ?ызы?ушылы?ын арттыру. ?лемдегі, еліміздегі ?ызы?ты жа?алы?тар, ?нер иелеріні? шы?армашылы?ында?ы со??ы а?пар, ел аузында ж?рген ??гімелер, к?нделікті алынатын сан т?рлі та?ырыптар, ж?лдыздарымызбен сырласу, ?тымды ой, ?ызы?ты ойындар мен жарасымды ?зілді бір ба?дарлама?а сый?ыза алды?. Ты?дарманны? к??ілін сезе білу, олармен санасу ж?не олар к?ткен д?ниені эфирге шы?ару-бізді? басты ма?сатымыз. Шы?атын уа?ыты: к?нде 20:00 Ж?ргізушілер: Майра Т?лепберген ж?не Жас?лан Ж?рсін

ФОТО

С?РА?ТАР

?рине болады! Ол ?шін к?нде 11:00 ж?не 15:00 ?тетін «Алло FM» ??тты?тау сазды ба?дарламасын ты?дауы? керек! Сондай-а?, ?нге тапсырысты бізді? sms-портал ар?ылы беруге болады. (SMS-ті? басында ФМ немесе FM ?ріптерін жазу шарт. SMS ??ны 75 те?ге) Бізді? тікелей эфирге хабарласу?а болады. Ол ?шін +7 7172 31 66 57 телефон н?мірін теру ?ажет.
Егер сен ?зі?ді на?ыз талант деп санаса?ыз, ?ні?із бізді? радиотол?ында ?ойылу?а лайы? деп есептесе?із ж?не бізді? формат?а с?йкес екеніне толы?тай келіссе?із ендеше ?нді (mp3, wav форматында) bahtiyar_abilhair@mail.ru жолдаса?ыз болады. Егер ?н к?ркемдік ке?естен с?тті ?тсе сізге міндетті т?рде хабарласады.
Біз ?р?ашанда жа?а дауыстар мен жобалар іздестіреміз. Егер сізді? ой-?иялы?ызда ж?рген ?здік жобаны? форматы мен концепциясы ж?рсе ж?не де оны радио эфир ар?ылы ты?дарман?а жеткізгі?із келсе bahtiyar_abilhair@mail.ru жолдаса?ыз болады. Ол ?шін жобыны? толы?тай концепциясы мен ?зі?із жайлы а?паратты (м?мкіндік болса дауысы?ыз жазыл?ан аудио файл) жібері?із! Егер сізді? жоба бізге ?нап жатса, сізге міндетті т?рде хабарласады.

ЖАРНАМА

ЖАРНАМА +7 (7172) 22-40-48  

БАЙЛАНЫС

ORDA FM жарнама ?ызметі +7 (7172) 22-40-48 

Г?лмира М?хамедиярова Радионы? ?кімшісі, жарнама б?ліміні? маманы adminordafm@astv.kz +7 778 240 5152 
БІЗГЕ ХАТ ЖОЛДАУ

Back to Top